20 tháng 4 2013

Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Tiếp theo sau Luật phòng chống rửa tiền có hiệu lực vào 01/01/2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 20/2013/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 20) ban hành quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Further to the Law on Anti-Money Laundering which took effective from 1 January 2013, the Prime Minister has just signed the Decision 20/2013/QD-TTg (hereinafter called as "Decision 20") regulating the amount of a high value transaction required to be reported to the State Bank of Vietnam.

Theo Quyết định 20, kể từ ngày 10/06/2013, các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng phải thực hiện báo cáo gồm các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 3 & khoản 4, Điều 4 của Luật Phòng, chống rửa tiền, cụ thể/ According to the Decision 20 taking effective from 10-June-2013, the amount of high value transactions required to be reported is from VND 300 million (or approximately 14,250 US$). Applicable entities shall be the financial institutions, and to the relevant organizations and individuals conducting non-financial business lines prescribed in clauses 3 and 4 respectively of article 4 of the Law on Anti-Money Laundering, as follows:

"3. Tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây/ Financial organization is an organization granted the license to carry out one or a number of the following operations::
a) Nhận tiền gửi;/ Receiving deposits;
b) Cho vay;/ Making loan;
c) Cho thuê tài chính;/ Financial leasing;
d) Dịch vụ thanh toán;/ Payment service;
đ) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử;/ Issuing the instruments of assignment, credit cards, debit cards, money orders, electronic money;
e) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính;/ Banking guarantee and financial undertaking;
g) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;/ Providing foreign exchange services and monetary instruments on the money market;
h) Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán;/ Consulting and guaranteeing the securities issuance and agency of securities distribution;
i) Quản lý danh mục vốn đầu tư;/ Managing the investment capital portfolio;
k) Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác;/ Managing cash or securities for other organizations and individuals;
l) Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ;/ Providing insurance services and investment operation related to the life insurance;
m) Đổi tiền./ Money exchange.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:/ The organizations and individuals that are doing business in the relevant non-financial sector are the organizations and individuals carrying out one or a number of operations as follows:
a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;/ Doing business in games with prizes, casino;
b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản;/ Doing business in the services of real estate management, the brokerage of real estate, real estate trading floor;
c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý;/ Trading in precious metal and stone;
d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;/ Providing notary and accounting service, the lawyer’s legal service and lawyer practice organization;
đ) Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba./ Investment trust services, services of establishment, management and executive of enterprise; services of director and secretary provision of the enterprise to a third party."Download Decision 20/2013/QD-TTg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét