28 tháng 10 2012

Luật Phòng, Chống Rửa Tiền / Law on Anti-Money LauderingLuật Phòng chống rửa tiền của Quốc hội, số 07/2012/QH13

Ngày 18/06/2012, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13.

Theo quy định tại Luật này, các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (như kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; sàn giao dịch bất động sản; tổ chức hành nghề luật sư…) có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề nghị của NHNN, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân nêu trên còn có trách nhiệm báo cáo NHNN khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền. Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm: Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, nhất quán; có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền gửi vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn…

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

* Tải về, tiếng Việt

* Download, English

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét